KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

RİTÜEL ÖZEL GÜVENLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,      Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

 2. 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dâhil olmak üzere, iş sözleşmesi ve diğer formlarda tarafımızla paylaştığınız, özlük dosyanız kapsamında yer alan, işyerinde tutulacak her türlü tutanak, ifade, savunma tutanaklarınızı, giriş-çıkış kontrollerinizi, kamera kayıtlarını kapsayan her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmiş ve korunmuş olmakla birlikte, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz takdirde mümkün hale gelmiştir.

Bu kapsamda, iş bu aydınlatma metni ve açık rıza formu ile KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirerek RİTÜEL ÖZEL GÜVENLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaştığınız/paylaşacağınız, rıza formunda belirtilen kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca işlenmesine yönelik olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

 

3- Size ait kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak, başta iş sözleşmesi ile olmak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır.

 2. Kişisel verileriniz; eğitim sürecindeki gereklilikler, alacağınız hizmetler ve katılacağınız faaliyetlere ilişkin olarak RİTÜEL ÖZEL GÜVENLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yemek güvenlik ve servis firmaları, özel sağlık sigorta şirketi, telekomünikasyon şirketi ile ihtiyaç duyulan diğer kişi ve kurumlara gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dâhilinde paylaşılabilecektir.

 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınızı yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, yazılı ve imzalı dilekçe ile TATLIKUYU MAHALLESİ 1301/4.SOKAK EKŞİ PLAZA NO:19 KAT:3 GEBZE adresine bizzat teslim edilebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.